جلسه نوزدهم :عدم امکان اطلاق و تقیید در تقسیمات ثانویه واجب ،نتیجه

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی