جلسه اول : تعریف علم اصول ،حکم واقعی ،حکم ظاهری دلیل اجتهادی ،دلیل فقاهتی ،مقدمه ،حقیقت وضع ،واضع کیست ،وضع تعیینی و وضع تعینی ،محال بودن قسم چهارم ،

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی