نمایش #
عنوان کلیک ها
جلسه نوزدهم :عدم امکان اطلاق و تقیید در تقسیمات ثانویه واجب ،نتیجه 3015
جلسه هجدهم :اطلاق و تقیید در تقسیمات اولیه واجب 2379
جلسه هفدهم : دو تنبیه (دو تذکر ).تعبدی و توصلی ،منشاء اختلاف ،محل اختلاف در وجوه قصد قربت 2176
جلسه شانزدهم : مبحث دوم معنای صیغه امر ،صیغه امر ظهور در وجوب دارد 2185
جلسه پانزدهم : تفاوت امر دطلب و امر در شی 2057
جلسه چهاردهم :باب دوم اوامر ،ماده امر،درمعنای امر برتری و علو امر شرط است ،لفظ امر بر وجوب دلات می کند 2063
جلسه سیزدهم :اختلاف مشتق از جهت مبداء ،استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس حقیقت است ،نظر علامه مظفر در این باب 2029
جلسه دوازدهم: منظور از مشتق مورد بحث چیست ؟،نزاع مشتق در اسم زمان جاری است 2244
جلسه یازدهم :مباحث الفاظ ،باب اول مشتق 2068
جلسه دهم :دو تنبیه (دو تذکر )،نزاع صحیح و اعم در معاملات ،تنها ثمر اجمالی دارد 2019
جلسه نهم : صحیح و اعم و نظر علامه مظفر در این باب 2065
جلسه هشتم : دو تنبیه(دو تذکر ) ،حقیقت شرعیه 2010
جلسه هفتم :اصل عدم تقدیر ،اصالت الظهور ،حجیت اصول لفظیه ،ترادف و اشتراک ،استعمال لفظ در بیش از یک معنی 3167
جلسه ششم :اطراد ،اصول لفظیه،اصالت الحقیقت ،اصالت العموم ،اصالت الاطلاق 3227
جلسه پنجم : عدم صحت سلب وصحت سلب ،صحت حمل و عدم صحت حمل 2667
جلسه چهارم: نشانه های حقیقت ومجاز ،تبادر 2000
جلسه سوم : وضع شخصی ووضع نوعی ،وضع مرکبات 2511
جلسه دوم : استعمال حقیقی و استعمال مجازی ،دلالت تابع ارداه است 2488
جلسه اول : تعریف علم اصول ،حکم واقعی ،حکم ظاهری دلیل اجتهادی ،دلیل فقاهتی ،مقدمه ،حقیقت وضع ،واضع کیست ،وضع تعیینی و وضع تعینی ،محال بودن قسم چهارم ، 3276