آیا حضرت مسیح به زمین بازخواهد گشت؟

مطابق آیات قرآن وانجیل های چهارگانه حضرت عیسی (ع) به آسمان ها رفت و در پایان تاریخ به زمین بازمی گردد درانجیل یوحنا می خوانیم: "ازمن شنيديد که به شما گفتم :من می روم و دوباره به سوی شما بازمی گردم" درقرآن کریم بارها به نزول حضرت عیسی اشاره شده است: 

1- خداوند درآیه 46 سوره ی آل عمران می فرماید: « و یکلم الناس فی المهد وکهلاً »: و او (عیسی) درگهواره وهنگام پیری با مردم سخن گوید ومی دانیم که حضرت عیسی (ع) در سي سالگي به آسمانها رفت پس مقصود از پیری درآیه ی مبارکه ی فوق همان زمان نزول او ازآسمان است. 

2- همچنین خداوند در آیه 159 سوره ی نساء می فرماید: و هیچ یک ازاهل کتاب نیست مگر اینکه پیش ازمرگش به او (مسیح) ایمان می آورد و روز قیامت برآنان گواه خواهد بود. ازاین آیه به خوبی استفاده می شود که حضرت عیسی (ع) درآخرالزمان ازآسمان نزول کرده و مردم به او ایمان خواهند آورد.

3- ونیز درآیه ی 61 سوره زخرف می فرماید:« وانه لعلم للسّاعه فلا تمترن بها. » (همانا عیسی (ع) نشانه ی روشنی برای قیامت است پس درآن شک نداشته باشید.) 

درروایات شیعه و سنی به نزول حضرت عیسی (ع) به کرّات اشاره شده: شیخ صدوق (ره) به سندی ازمحمد بن مسلم ثقفی نقل کرده که امام باقر(ع) می فرمود: قائم از ماست که با رعب و وحشت (که درقلوب مردم می افتد)یاری خواهدشد... و روح الله عیسی بن مریم (ع) فرود آمده و پشت سر او به نماز خواهد ایستاد.

 

نظرات


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی